Kresovanje se odvija vsako leto

Kresovanje je običaj, ki ga priredijo ljudje na vsako leto. Ta obred je tradicionalna navada, ki se ga udeležujejo ljudje. Na ta večer počakajo ljudje na kres, ko se ga zavkuri. To se dogaja na predvečer, kjer se ljudje podružijo. Kres je ogenj, ki je narejen iz lesa, lahko pa tudi iz palic, iz lesenih izdelkov. Ko zakurimo kres se ljudje družijo èas, ki ga preživijo ob ognju. Pri požarih moramo biti previdni. Kadar postavljamo je potrebno imeti urejeno kurišèe, kjer bomo kurili. Èe kurimo pri snoveh, ki so hitro gorljive je potrebno dati stran od kurišèa, kjer pride do požarov, pri tem je potrebno imeti gasilce blizu, da lahko pogasijo ogenj. Hiše, ki so izdelane iz lesa, iz materiala, pri katerem pride do požarov je potrebno imeti kurišèe odaljeno. Pri kurjavi kresa je potrebno, da je na takem prostoru, kjer ni snovi, da bi naredile požar. Nekaj èasa je potekalo kresovanje prvega maja, ki je dobil ime po antièni boginji Maji. Maj je prva košnja, žetev, sadje, prvo sadje na njivi. Antièna boginja Maja ni zmogla tega sama, ker je potrebovala sonce, ki ga je v verovanju ponazarjal ogenj. Nekateri ljudje so rekli praznik ognja.

Kresovanje

Nekateri ljudje so govorili, da se z neba spušèajo èarovnice. Ljudje so hoteli s kresom pregnati èarobnice. Kasneje so jih pregnali. Kadar so kurili kres so poèakali do konca med tem èasom so se ljudje pogovarjali, pri sebi so imeli hrano, ki je bilo veè hrane na voljo. Imeli so malico, ko so jedli so lahko opazovali kres, katerim je bil ljudem všeè. Pri njem so se lahko pogreli, èe je bilo mrzlo, ko so imeli kres je bilo toplo, ker se je kres postavil bolj v toplih èasih. Za kres so rabili veliko lesenih palic, ki so bile tanjše in je kres zgledal bolj majhen, veliko kresov je bilo velikih, zato so rabili veèje palice, pri katerem je kres zgledal bolj veèji. Pri postavljenju kresa je pomagalo veliko ljudi, kjer je tudi hitreje nastal. Kres je za nekatere ljudi lep, ki ga radi gledajo. Je navada, katere se ljudje veselijo. Na kresovanje se ljudje pogovarajajo, kjer jih greje kres. Ko zakurimo les, rabimo papir, da lahko vžgemo kres, vèasih rabimo veè papirja za kres, ker lahko nastane veèji ogenj. Nekateri ljudje rabijo veè èasa za zavkurjenje lesa. Kres je ogenj, pri kateremu se ljudje pogovarajajo, preživijo veèer, kjer ne odidejo hitro, ker poèakajo nekaj èasa. Ko se kres ugasne ljudje odidejo, pri tem za sabo pospravijo.